/* * BUCLE HEADER */ function funcionbucleheader() { if (is_page(‘62’)) { return ‘

angoltanítás varga veronika

’; } elseif (is_page(‘34’)) { return ‘

angoltanítás varga veronika

’; } elseif (is_page(‘3’)) {return ‘

angoltanítás varga veronika

’; } } add_shortcode(‘bucleheader’, ‘funcionbucleheader’);

Impresszum

Adatvédelmi tájékoztató

Az adatvédelmi tájékoztató innen letölthető. 


ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A Tájékoztató célja és hatálya
Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban:„Tájékoztató”) célja, hogy meghatározza és bemutassa Varga Veronika egyéni vállalkozó (a továbbiakban: „Adatkezelő”) adatkezelési gyakorlatát.

Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét és minden intézkedést, amely az adatok biztonságát biztosítja.

Adatkezelő az általa kezelt adatokat harmadik félnek sem kereskedelmi, sem egyéb célból nem adja át, vagy teszi hozzáférhetővé, adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát szolgálja.

Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (2016. április 27.) (GDPR).

Adatkezelő a személyes adatokat a GDPR-ban szereplő jogalap alapján és kizárólag célhoz kötötten
használja fel.

Minden olyan esetben, ha a kezelt személyes adatoknak az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra való felhasználása merül fel, Adatkezelő az érintett felet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.


Az Adatkezelő adatai

Az Adatkezelő aktuális adatai a következők:

Név: Varga Veronika
Székhely: 7100 Szekszárd Kőrösi Cs S utca 13/a
Postai cím: u.a.
Adószám: 57749505-1-37

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telefonszám: +36 20 6611529

E-mail cím: veronika@varveroangol.hu

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és
jogcíme

Az Adatkezelő adatkezeléseit az érintettek önkéntes hozzájárulásán vagy törvényi felhatalmazás alapján végzi. Önkéntes hozzájárulás esetén az érintett bármikor kérhet tájékoztatást a kezelt adatok köréről, illetve azok felhasználásának módjáról, továbbá visszavonhatja hozzájárulását, kivéve meghatározott esetekben, amelyekben jogszabályi kötelezés alapján folytatódik az adatkezelés (ilyen esetekben az Adatkezelő tájékoztatást nyújt az adatok további kezeléséről az érintett részére).
Az adatközlők kötelesek minden megadott adatot legjobb tudásuk szerint, pontosan közölni. Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő kötelessége az
érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az adatközlők által megadott személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő titoktartást vállaló szerződéses partnerei, valamint a tárhely-, illetve email- és dokumentumkezelő szolgáltatást biztosító szolgáltatók férhetnek hozzá. A tárhelyszolgáltatást a Tárhelypark Websupport Magyarország Kft. (https://tarhelypark.hu), az email- és dokumentumkezelő szolgáltatást a Google Cloud EMEA Limited (http://google.com) biztosítja.

Az Adatkezelő egyes tevékenységeihez tartozó adatkezelések:

Személyes konzultáció

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, telefonszám

Az adatkezelés célja: a személyes konzultációra jelentkező alkalmasságának megállapítása a további együttműködés céljából; a telefonszám időpont, illetve adategyeztetés céljából szükséges.

Az adatok törlésének határideje: sikeres kiválasztás esetén az adatok a lenti 3.2 pontban foglaltak szerint kerülnek további kezelésre; elutasítás esetén az adatokat haladéktalanul töröljük.

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a személyes konzultáció ellehetetlenülése

 

Idegen nyelvi fejlesztési program

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése, Adatkezelő jogos gazdasági érdeke

A kezelt adatok köre: e-mail cím, lakcím, név, telefonszám, egyéni vállalkozók esetében: adószám, székhely

Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, illetve a konzultációkon elhangzottak
tárolása esetén a szolgáltatás minőségének fejlesztése.

Adattovábbítás: név, lakcím, egyéni vállalkozók esetében székhely a KBOSS.hu Kft., mint a számlázz.hu oldal üzemeltetője felé, a számlák kiállítása és tárolása érdekében, továbbá Márki Márta (Magyarország 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u.57; adószám: 66989156-1-37; nyilvántartási szám: 41997298) felé a könyveléssel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében; Skyp a video-

konferenciák lebonyolítása érdekében (részletes adatkezelési tájékoztatót lásd:
https://www.skype.com/hu/legal/).
Az adattovábbítás jogalapja: Adatkezelő jogos érdeke

Adatfeldolgozók: KBOSS.hu Kft. (székhely:1031 Budapest, Záhony utca 7. Cégjegyzékszám: 01-09- 303201; bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; adószám: 13421739-2-41); Márki Márta (Magyarország 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u.57; adószám: 66989156-1-37; nyilvántartási szám: 41997298))

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a szerződés teljesítésének ellehetetlenülése.


Közösségi oldalak

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás ráutaló magatartással

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy nincs ráhatása a Meta Inc. által üzemeltetett, és az Adatkezelő által a https://www.facebook.com/varga.veronika.127/ és a
https://www.instagram.com/varveroangol/ webcím alatt létrehozott aloldalak adatkezelésére, az oldalon keresztül küldött üzenetek tárolásán, törlésén kívül. Az érintettek adatainak kezeléséről a Meta Inc. következő címen elérhető tájékoztatójában kaphatnak részletes tájékoztatást: https://www.facebook.com/policies/cookies/ https://www.facebook.com/privacy/center/?entry_point=facebook_bookmarks
https://www.facebook.com/help/637205020878504

Amennyiben az érinett korlátozni vagy törölni szeretné a vele kapcsolatos adatokat, úgy ezen igényét kizárólag a Facebook Inc. tudja teljesíteni, így kérjük, hogy a szolgáltatóval lépjen kapcsolatba!

FONTOS TUDNIVALÓ: A Facebook oldal által működtetett sütik egy része akkor is települ a felhasználó gépére, ha az érintett nem rendelkezik Facebook-regisztrációval, de megnyit Facebook-oldalon található tartalmat (pl. keresőoldalak találati eredményeként).

Az adatközlés hiányának/megtiltásának esetleges következménye: Adatkezelő Facebook-oldalán megosztott tartalmak megismerésének ellehetetlenülése

Számlázás

Az adatkezelés jogalapja: törvényi kötelezettség teljesítése

A kezelt adatok köre: név; lakcím, egyéni vállalkozók esetében: adószám, székhely

Adatkezelés platformja: elektronikus

Az adatkezelés célja: törvényi kötelezettség teljesítése

Adatfeldolgozó: a számlákat KBOSS.hu Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7. Cégjegyzékszám: 01-09-303201; bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; adószám: 13421739-2- 41), mint a számlázz.hu oldal üzemeltetője állítja ki és tárolja, a kiállított számlákat Márki Márta((Magyarország 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u.57; adószám: 66989156-1-37; nyilvántartási szám: 41997298) dolgozza fel.

Adattovábbítás jogcíme: Adatkezelő jogos érdeke

Az adatok törlésének határideje: a számla kiállítását követő 9 év

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: nincs mód az adatszolgáltatás megtagadására
törvényi kötelezés folytán.

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a szerződés teljesítésének ellehetetlenülése.


A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az
adattörlés

Személyes adataik kezeléséről minden adatközlő tájékoztatást kap. Az Adatkezelő hozzáférési kérelemre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatást az adatkezelő levelezési címén, vagy a veronika@varveroangol.hu e-mail címen kérheti bárki, levelezési címének megadásával.

A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes
adataiknak helyesbítését és törlését is az Adatkezelő levelezési címén.

Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt, profilalkotást az adatkezelési tevékenységei
során.

Kapcsolatfelvétel

Az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel során beérkező e-mailt, és annak tartalmát (így különösen a feladó nevét, címét, a dátumot, a csatolmányokat) az Adatkezelő 5 évig tárolja, majd törli.


Az adatok tárolásának módja, biztosítása

Adatkezelő az általa kezelt adatokat – mind papír, mind elektronikus formában – a székhelyén őrzi.

Kivételt képeznek az Adatkezelő adatfeldolgozóinál tárolt adatok, amelyek őrzési helye az adatfeldolgozók székhelyén található.

Adatkezelő a működéséhez olyan informatikai rendszert használ, amely biztosítja, hogy az adatok:

változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
az arra jogosultak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás);
illetve, hogy a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).
Az adatok védelme kiterjed különösen:

a jogosulatlan hozzáférésre;
megváltoztatásra;
továbbításra;
törlésre;
nyilvánosságra hozatalra;
véletlen sérülésre;
véletlen megsemmisülésre;
illetve az alkalmazott technika megváltozása megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné
válásra.

Adatkezelő az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldást alkalmaz. Az informatikai védelem biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek az érintettetekhez rendelhetők vagy összekapcsolhatók (kivéve, ha jogszabály azt megengedi).

Az Adatkezelő az adatkezelése során biztosítja, hogy:

az arra jogosult hozzá tudjon férni az adatokhoz, amikor szüksége van rá;
csak az férjen az információkhoz, aki erre jogosult;
az információ és a feldolgozás módszerének pontossága és teljessége védve legyen.
Az Adatkezelő felé interneten keresztül – bármely formában – továbbított üzenetek fokozottan ki vannak téve az olyan hálózati fenyegetéseknek, amelyek az információk módosítására, illetékteleneknek való hozzáférésre, vagy egyéb illegális tevékenységre vezetnek. Az ilyen veszélyek elhárítására ugyanakkor az Adatkezelő mindent megtesz, ami a mindenkori technika állása szerint, ésszerűen megtehető, és tőle elvárható.


Jogorvoslat

Ha az érintett úgy látja, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelővel az elérhetőségként megadott e-mail címen, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk az érintettet, hogy igényét polgári bíróság előtt is érvényesítheti (választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt), vagy eljárást kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt is (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).


Hatósági együttműködés

Az Adatkezelő, amennyiben hivatalos megkeresést kap az arra jogosult hatóságoktól, úgy kötelező
jelleggel átadja a meghatározott személyes adatokat.

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat ad át, amelyek feltétlenül szükségesek a megkereső hatóság által megjelölt cél eléréséhez.


Kikötés

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabályváltozás, egyedi kötelezés révén azt szükségessé válik. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.

Jelentkezz
az ingyenes konzultációra!

Írj nekem, és 2 munkanapon belül felveszem Veled a kapcsolatot!

Tanulói visszajelzések

Erzsébet
Veronikát azért kerestem fel, mert szerettem volna, hogy fiam úgy kerüljön ki a gimnáziumból, hogy tökéletesen, magabiztosan beszélje, használja az angol nyelvet. Fontos volt számomra, hogy olyan tanárt, pedagógust, embert találjak számára, aki nemcsak leadja az órát, hanem emberileg is foglalkozik a gyermekemmel. Úgy gondolom, hogy Veronika minden szempontból a tökéletes „tanára” tudott lenni és megmutatta, hogy kell megszeretni a nyelvtanulást. Szülőként folyamatosan támogatott engem is, visszajelzést adott az előrehaladásukról, az éppen aktuálisan kitűzött cél reális eléréséről. A tudatos tervezés kiemelten fontos volt, hiszen több vizsgát is teljesíteni kellett gyermekemnek, ami csak közös munkával volt elérhető. Rugalmassága segített abban is, hogy gyermekem iskolán kívüli elfoglaltságait megfelelően tudja összeszervezni és mindenhol helyt tudjon állni. Elmondhatom, hogy minden alkalom, óra után egy magasabb szintű tudással lépett ki Veronika ajtaján. Büszkén mondhatom, hogy fiam két évre előre osztályozó vizsgát tett egy erős gimnáziumban angolból, letette a nyelvvizsgát, valamint az emelt szintű érettségit is kiemelkedő eredménnyel zárta. Zárszóként írom, a kislányom nyelvtanulásában is Veronika támogatását fogom kérni.
Peti
Általános iskola óta tanulom az angol nyelvet, de valahogy mindig egyfajta kötelességnek éreztem. Amikor komolyabban kezdett érdekelni a nyelvek tanulása, akkor kezdtem el járni különórára Verához, mert azt éreztem, hogy kell valami plusz, amivel fejleszteni tudom magam. Vera nem csak azt tanította meg, hogyan beszéljek jól angolul, hanem mentálisan és emberileg is rengeteget támogatott. Fontos szempont volt számomra, hogy a sport és a Garay Gimnázium mellett megtaláljuk azokat az időpontokat, amelyek mindkettőnk számára elérhetőek. Nem nehézségként éltem meg az angolórákat, hanem egy jó, értelemes elfoglaltságként, amely által fejlődőm is és a jövőben, akár a munkaerőpiacon is helyt tudok állni. Úgy érzem mára megszerettem nyelvet tanulni és bármilyen szituációban és bárhol megállom a helyem angol nyelven is.
Previous slide
Next slide